Takstregulativ

For private vandværker i Randers kommune
VORUP VANDVÆRK l/S

Dette takstregulativ er gældende for følgende vandværker:
Bjergby Vandværk
Sdr. Borup Vandværk
Dronningborg Vandværk
Eriksborg Vandværk
Fladbrovejens Vandværk
Fyrrebakkens Vandværk
Gimming Vandværk
H. C. Andersens Vej Vandværk
Helsted Vandværk
Kondrup Vandværk
Kristrup Vandværk
Mosevængets Vandværk
Råsted Centralvandværk
Strømmen Vandværk
Tebbestrup Vandværk
Trustrup Vandværk
Tånum Vandværk
Vorup Vandværk
ØIst Vandværk

Indledende bestemmelser

Ved alle tilslutninger og ved levering af vand er regulativ for private vandværker i Randers kommune gældende, og betaling af tilslutnings- og forbrugsbidrag sker i henhold til det til enhver tid gældende takstregulativ og takstblad
Der gøres opmærksom på, at der til en del private vandværkers takstblad kan være tilknyttet en zoneinddeling, således at beregning af tilslutningsbidrag kan være en kombination at takstregulativ og takstblad.

1. Tilslutningsbidrag

For enhver ny tilslutning til private vandværker i Randers kommune skal der betales tilslutningsbidrag.

Dette bidrag er sammensat af følgende enheder

A. Bidrag til hovedanlæg:

Til hovedanlæg regnes boringer, vandværker, beholderanlæg og pumpestationer.

B. Bidrag til forsyningsledninger

Til forsyningsledninger regnes ledningsanlæg fra vandværker, pumpestationer og beholder- anlæg frem til punktet, hvor en forbrugers stikledning er tilkoblet forsyningsledningen

C. Bidrag til stikledning

Til stikledning regnes ledningen fra det punkt, hvor denne er tilkoblet forsyningsledningen til Ca. 0,5 m udenfor en ejendoms skel, hvor stikledningen afsluttes med en stophane.

1.2. Nøgletal

Ved fastsættelse af tilslutningsbidrag er anvendt følgende nøgletal:

Parcel eller rækkehus 1,00 enhed
Etagebebyggelse incl. 1. lejlighed 1,00 enhed
Tillæg pr lejlighed udover den første 0,45 enhed
Klubværelse 0,11 enhed
Erhvervsvirksomheder, landbrugsejendomme med landbrugspligt,
idrætsanlæg/haller, lagerbygninger, skoler, børnehaver eller lignende
med forbrug indtil 5000 m/år
1,50 enhed
Ved forbrugssteder over 5.000 m3/år, se afsnit 1.3.
Ved industricentre, erhvervsejendomme eller lignende, hvor der på samme
matr.nr. etableres flere bygninger til erhvervsudlejning, beregnes tilslutningsbidraget
efter nærmere forhandling, hvor forhandlingsgrundlaget vil
være som for kontor/forretningsejendom.
For kontor/forretningsejendom eller lignende er tilslutningsbidraget
for de første 1.000 m2 etageareal
1,50 enhed
og  pr. yderligere påbegyndt 1.000 m2 etageareal. 1,00 enhed
Ved en kombination af kontor/forretningsejendom og lejligheder
indregnes tillæg pr. lejlighed (som ved etagebebyggelse)  og samtidig reduceres kontor/forretningsejendommens samlede etageareal med lejlighedernes areal.
0,45 enhed
Kolonihaver incl. 1. have 1,00 enhed
Tillæg pr. kolonihave udover den 1. 0,11 enhed
Hotelbyggeri incl. 1. værelse 1,50 enhed
Tillæg pr. hotelværelse udover det 1. 0,30 enhed
 

1.3. Tilslutningsbidrag for storforbrugere

Ved forbrugssteder med forbrug fra 5 000 m3/år til 20.000 m3/år er tilslutningsbidraget 1,50 enhed for de første 5.000 m/år og 1,00 enhed yderligere pr. påbegyndt 5.000 m3/år.

Ved vandværker, hvor den årlige oppumpning er mindre end 50,000 m3/år, vil tilslutningsbidraget ved tilslutning af forbrugere med forbrug over 5.000 m3/år blive efter nærmere forhandling. Forhandlingsresultatet skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

1.4

I tilslutningsbidraget er includeret stikledning og stophane, der afsluttes Ca. 0,5 m uden for ejendommens skel.

1.5

Jordledning fra stophane og frem til ejendommens målerinstallation bekostes, i henhold til
regulativ, af ejendommens ejer.

1.6 Efterregulering af tilslutningsbidrag.

Såfremt det for forbrugssteder større end 5.000 m3/år konstateres, at gennemsnitsforbruget de første 3 år er større end det, der er betalt tilslutningsbidrag for, vil der blive foretaget en efterregulering.

Såfremt vandforbruget efter de forløbne første 3 år fortsat viser en væsentlig stigning, kan vandforsyningen tage sagen op med henblik på en yderligere efterregulering af tilslutningsbidraget baseret på de sidste 3 års gennemsnitsforbrug. Efterregulering af tilslutningsbidrag kan ikke blive negativ.

Efterreguleringen vil blive foretaget ud fra den på reguleringstidspunktet gældende takst

1.7 Udstykninger

Ved udstykninger til boligbebyggelser skelnes mellem udstykninger, hvor hver bolig opføres som ejerbolig eller som lejebolig.

Ved f.eks. opførelse at rækkehuse som ejerboliger bekoster udstykkeren forsyningsledningerne i udstykningen, der efter udførelsen overgår som vandforsyningens ejendom og dermed vedligeholdelsespligt. Tilslutningsbidraget vil i dette tilfælde være i enhed/bolig.

Hvor udstykkeren af praktiske grunde bekoster både forsyningsledninger og stikledninger, bliver tilslutningsbidraget 1 enhed for 1. bolig og 0,70 enhed for de efterfølgende, idet stikledningsværdien udgør 0,30 enhed.

Ved f.eks. opførelse af rækkehuse for en boligforening (lejeboliger) bekoster og etablerer bygherren selv forsynings- og stikledninger i udstykningen og forestår selv den fremtidige vedligeholdelse af ledningsnettet. Tilslutningsbidraget i dette tilfælde udgør 1 enhed for i bolig og 0,45 enhed for de efterfølgende.

Ved udstykning af industriområder bekoster udstykkeren forsyningsledninger i selve udstykningen. Disse overgår som vandforsyningens ejendom, og der betales først tilslutningsbidrag for hver enkelt grund, når denne bebygges, eller når grunden udstykkes, og grundejeren i den anledning ønsker stikledning og stophane anlagt.

1.8 Brandledninger.

Ved separate stikledninger til ejendomme for brandstandere eller beholdere for sprinkleranlæg betales tilslutningsafgift på 1,5 enhed. Såfremt deraf hensyn til brandanlæg skal anbringes kvarterventiler eller andet, holdes udgiften for levering og montering af dette af ejendommens ejer.

1.9 Ændret udnyttelse at en ejendom

Ved ombygning/sanering af en ejendom betales yderligere tilslutningsbidrag i forhold til udvidelsen.

Ved total nedrivning af en ejendom, hvor der indenfor i år genopføres en ny ejendom, beregnes tilslutningsbidraget i henhold til takstregulativet. Herfra refunderes tilslutningsbidrag, svarende til de enheder den nedrevne ejendom bestod af.

 Tilslutningsbidrag kan ikke blive negativ.

1.10 Lukning (sløjfning) af eksisterende bronde/bonnger

Ved tilslutning af en ejendom med egen brønd/boring skal brønden/boringen senest 6 måneder efter tilslutningen til vandforsyningen sløjfes i henhold til § 15 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar 1980.

Meddelelse skal endvidere indberettes til BBR-registret. Skemaer kan rekvireres hos Randers kommunale vandforsyning og returneres til samme.

2. Forbrugsbidrag

2.1.

For alt vandforbrug fra vandforsyningens ledningsnet betales der med undtagelser som angivet i § 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5., forbrugsbidrag pr. leveret m vand samt tillige et fast årligt bidrag.

2.2. Havestander på ubebygget grund

For vand leveret til en enkelt havestander eller lignende på ubebygget grund betales enten fast årligt bidrag, der er fastsat svarende til et forbrug på 70 mg/år, eller forbruget afregnes gennem målerinstallation pr. forbrugt m3 samt tillige et fast årligt bidrag.

Ved specielle haveanlæg, parker eller lignende, hvor det årlige vandforbrug skønnes større end 70 m3/år, skal vandet leveres gennem målerinstallation, og forbruget afregnes pr. forbrugt m3 samt tillige et fast årligt bidrag.

2.3 Byggevand

Der betales ikke for byggevand ved almindelige byggerier mindre end 500 m2 etageareal (Er kun gældende ved nybyggerier, hvor der skal betales tilslutningsbidrag).

Betaling for byggevand uden vandmåler ved almindelige byggerier større end 500 m2 etageareal (kælder ikke medregnet) afregnes som 0,1 m3/m2 etageareal.

Ved specielle byggerier eller vand til skurvogne m v. kan vandforsyningen forlange vandforbruget målt og afregnet pr. forbrugt m3 samt fast bidrag pr. påbegyndt år i henhold til gældende takstblad.

Vandmåleren udlånes af vandforsyningen uden beregning, men bygherren har det fulde ansvar og dermed erstatningspligt for evt, skader på måleren (jf § 7 i regulativ).

Bygherren skal selv afholde udgifterne for tilslutning og anbringelse af måleren i målerbrønd eller andet. Efter byggeriets afslutning skal bygherren for egen regning foranledige samtlige midlertidige installationer fjernet, og måleren tilbageleveret til vandforsyningen.

Ved udvidelse eller ombygning af bestående ejendomme skal byggevand aftages efter eksisterende målerinstallation, uanset om der skal betales yderligere tilslutningsbidrag.

2.4 Vand til specielle formål

Betalingsformen for forbrug af vand til midlertidige eller specielle formål aftales efter forhandling med vandforsyningen.

2.5 Vand til brandsiukning

For vand leveret til offentlig og privat opsatte brandstandere betales ikke forbrugsbidrag, idet brandstandere kun må benyttes til nød- eller brandslukningsformål.

For øvrige anlæg til brandslukningsformål (slangevindere, overrislingsanlæg, beholdere for sprinkleranlæg m.v.) vil leveret vand normalt blive forlangt leveret gennem målerinstallation og afregnet efter reglerne herfor. Ved levering udenom målerinstallationen kan der forlanges forbrugsbdrag, der alene omfatter en fast årlig afgift.

Undtagelse fra ovennævnte kan kun ske med vandforsyningens godkendelse,

 

3. Lukke-Iflyttegebyr m.v.

Ved tvangslukning/genåbning betales et fast gebyr, der fremgår af takstbladet. Betalingen af gebyret skal foretages, inden genåbning udføres.

3.2.

For måleraflæsning, regningsopgørelse rn v. i forbindelse med ejerskifte eller lignende betales et fast gebyr, der fremgår af takstbladet.

3.3.

Ved for sent betalte regninger opkræves gebyr, der fremgår af takstbladet.

 

4. Betaling

4.1. Vandforbrug

Betalingsterminer m.v. for en ejendoms forbrug af vand fra private vandværker i Randers kommune fremgår af vandværkets takstblad.

Betaling for byggevand eller midlertidigt vand til specielle formål sker normalt ved en enkelt opkrævning.

4.2. Vandafledningsbidrag

For alle ejendomme i Randers kommune, der er tilsluttet offentligt kloaksystem, skal der betales vandafledningsbidrag i henhold til Randers kommunale kloakforsynings til enhver tid gældende betalingsvedtægter og takstblad.

For alle forbrugere, der er tilsluttet private vandværker i Randers kommune, beregnes vandafledningsbidraget efter forbrug (vandmåler), Afregning med Randers kommune sker i henhold til den til enhver tid gældende administrationsaftale mellem Randers kommune og private vandværker

For landbrug, gartnerier eller andre, hvor en del af vandforbruget anvendes på en sådan måde, at dette ikke tilledes kloaksystemet, findes specielle afregningsformer.
Forbrugere under denne kategori må selv rette henvendelse og træffe aftale om dette med Randers kommune, centralforvaltningen, Laksetorvet, Randers

Almindeligt forbrug til havevanding er ikke medregnet i denne ordning

4.3. Vandafgift til staten

For skatte/toldstyrelsen opkræves en fast afgift til staten Afgiften, der opkræves pr. forbrugt m3 vand, fremgår af takstbladet.

4.4. Betalingsfrist

Udsendte regninger betales senest til den på regningerne anførte sidste rettidige betalingsdato. Betalingsfristen - d.v.s. tidsrummet fra forfaldsdato til sidste rettidige betalingsdato er i måned

4.5. Rykkerskrivelse 1

Når det konstateres, at en regning ikke er betalt rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse med oplysning om.

at      betalingsfristen er overskredet
at      der er påløbet et gebyr for rykkerskrivelsen
at      der er fastsat en nye betalingsfrist på 14 dage
at      der pålægges yderligere gebyr, hvis den nye betalingsfrist overskrides.

4.6. Rykkerskrivelse 2

Når det konstateres, at den på rykkerskrivelse 1 fastsatte betalingsfrist er overskredet, udsendes rykkerskrivelse 2 med oplysning om:

at      betalingsfristen fra rykkerskrivelse 1 er overskredet
at      der er påløbet et gebyr yderligere
at      der er fastsat en ny betalingsfrist på 8 dage fra poststemplets dato
at      forsyningen vil blive afbrudt 4 dage efter sidste rettidige indbetalingsdag, som
         angivet på rykkerskrivelse 2, med mindre beløbet incl. gebyrer er indgået
         inden.

4.7.

Takster for gebyr ved for sent indbetaling samt ved lukning og genåbning fremgår af takstbladet.

 

5. Refusionsordning

I tilfælde hvor en forbruger har haft et unormalt stort vandforbrug uden forbrugerens vidende, kan der ansøges om refusion af det unormale merforbrug efter følgende retningslinier.

5.1.

Ansøgning om refusion af unormalt stort vandforbrug skal fremsendes skriftligt til vandværkets bestyrelse.

5.2.

Behandling af ansøgninger foretages af bestyrelsen, og forbrugeren gøres opmærksom på, at den trufne afgørelse kan indbringes til en retslig afgørelse.

5.3.

Ved refusion beregnes taksten på grundlag af afregningsprisen (m3-prisen) med fradrag af de faktiske omkostninger

Faktiske omkostninger er sammensat af udgifter til elforbrug og administration.

5.4.

En ejendoms normalforbrug beregnes på grundlag af et gennemsnit over 3 regnskabsår.

 

5.5.

Refusion ydes kun for sidste afregningsår og for perioden indtil refusionsansøgning foreligger.

5.6.

Ved ansøgning om refusion skal forbrugeren dokumentere, at skaden er udbedret. Dette skal ske ved, at der vedlægges en opgørelse fra en autoriseret VVS-installatør.

5.7.

Angående evt, refusion af vandafledningsbidrag skal vandforsyningen i hvert enkelt tilfælde fremsende sagen til Randers kommune, centralforvaitningen, Laksetorvet, Randers, med henblik på evt, refusion.


Dette takstregulativ træder i kraft den 1. januar 1994
Rander byråd den 9. dec. 1993
underskrift
Keld Hüttel      PALLE DINESEN

 

BESTYRELSEN:
Hans Kirk Jens Knudsen
Niels Hjorth-Møller                         Rolf Boe Nielsen
  Sekretær                                      Næst formand
Johannes Nielsen
Formand

Udskriv E-mail