Vedtægter for Vorup Vandværk A.M.B.A

§1 Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet i 1894, er et A.M.B.A , hvis navn er
Vorup Vandværk A.M.B.A.

Selskabet har hjemsted i Randers Kommune.

§2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Randers Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets ft)rpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes ligeligt.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet indtræde med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad — herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet ved dødsfald medlemmets bo — forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betalingen

§6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner — som ifølge deres natur — eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder — ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift — kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære. sker med mindst 8 dages varsel ved annoncering i en lokal avis, og på Vorup Vandværks hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest en måned (inden 31. januar) efter regnskabsårets udløb.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
6. Valg af revisorer og suppleant
7. Behandling af indkomne foreslag

EventueltEkstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 15 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§9 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§10 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne af selskabet for 2 ir ad gangen. idet der hvert år pa den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt I suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol. der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med kassereren eller et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelsen af gældsbeviser kræves hele bestyrelsens underskrift.

§12 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 3 I. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmer.

Vandværkets midler skal til enhver tid — efter bestyrelsens bedste skøn — anbringes bedst muligt i pengeinstitut, statsobligationer eller obligationer i realkreditinstitut.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt ekstern revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§13 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelsen om eventuelle aktivers anvendelse.

§14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 21. oktober 1894.

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 22. marts 2018.

De træder i kraft den 22. marts 2018 efter en ekstraordinær generalforsamling.

Hans Kirk
Dirigent

BESTYRELSEN

Ole Jensen
Formand

Niels Peter Gudmundsen

Steffen Kløve

Søren Skipper Møller

Ole Søby

Udskriv E-mail